Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden KOFFIE+, gevestigd en kantoorhoudende te Harderwijk, Gelrelweg 24, 3843 AN.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, op grond waarvan KOFFIE+ aan een wederpartij producten en diensten levert.

2. De wederpartij van KOFFIE+ bij deze overeenkomsten wordt hierna met “cliënt” aangeduid.

3. Op de via KOFFIE+ aan cliënt verstrekte producten en machines zijn enkel van toepassing alle bedingen en voorwaarden die de producent aan het gebruik van haar product of apparatuur verbindt.

4.1 Op de via KOFFIE+ geleverde producten en machines zijn enkel van toepassing de door de fabrikant gehanteerde garantiebepalingen.

4.2 Wanneer cliënt beschikt over een contract met KOFFIE+ dan zijn de door de fabrikant gehanteerde garantie bepalingen voor zover deze producten met naam en nummer in het aanhangsel van het contract zijn gespecificeerd, met de voorwaarden en bedingen uit dit contract zijn aangevuld.

5. Het gebruiksrecht van de geleverde machines vervalt indien er voor zover cliënt de geleverde producten niet tijdig en volledig zijn betaald.

6.1 KOFFIE+ zal op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn of aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade van welke aard dan ook, daarbij inbegrepen bijzondere, indirecte en voortvloeiende schade die het gevolg is van, of voortvloeit uit de producten, de apparatuur, het gebruik ervan of de daarin aangebrachte wijzigingen.

6.2 KOFFIE+ is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden die zij inschakelt bij de uitvoering van overeengekomen diensten en reparaties, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van deze personen.

6.3 Indien KOFFIE+ ondanks het in lid 6.1 en 6.2 van dit artikel bepaalde toch aansprakelijk mocht zijn, beperkt de vergoedingsplicht van KOFFIE+ zich tot het bedrag dat in het betreffende geval onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering valt.

7. De cliënt is gehouden de facturen van KOFFIE+ binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Bij niet (tijdige) betaling is de cliënt zonder nadere in gebreke stelling de wettelijke rente plus een opslag van 2% verschuldigd. Alle kosten van incasso zowel in – als buiten rechte komen alsdan voor rekening voor de cliënt. Alle, zowel in- als buiten rechte, door KOFFIE+ te maken kosten van incasso, het (laten) voorbereiding van eis en verweer, alsook het (laten) voeren van eis of verweer in een aan KOFFIE+ toegewezen of aan cliënt afgewezen vonnis, komen voor rekening van cliënt

8. Reclames met betrekking tot de hoogte van de facturen dienen, schriftelijk, binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden. Reclames met betrekking tot verrichte diensten dienen, schriftelijk, binnen 8 dagen na verrichting te geschieden.